Prijsvoorwaarden

Prijsvoorwaarden

Indien sprake is van een puzzel-, kleurplaat- of fotowedstrijd (hierna: “actie”) op een van de mediaplatforms zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan een prijs gaat de deelnemer mede akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien er voor bepaalde acties specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

 1. Leef3.nu gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Leef3.nu.
 2. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s) om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
 3. Per deelname aan een actie bedragen de kosten maximaal de bij de betreffende actie vermelde communicatiekosten.
 4. Bij iedere actie staat beschreven wanneer mensen uiterlijk te horen krijgen of ze een prijs hebben gewonnen.
 5. Deelnemers kunnen, ongeacht of ze aan één of meerdere acties deelnemen, één prijs winnen per persoon.
 6. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijk persoon of instrument en in geval van een prijsvraag door een onafhankelijke jury.
 7. De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. Deelnemers dienen over een postadres in Nederland te beschikken voor toezending van de prijs.
 10. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 11. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.
 12. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 13. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Leef3.nu tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
 14. Leef3.nu kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Leef3.nu of derden.
 15. Leef3.nu besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Leef3.nu in het leven roepen.
 16. Leef3.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.
 17. Leef3.nu behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 18. Medewerkers van Leef3.nu zijn uitgesloten van deelname.

Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wij hopen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het graag. Laat uw beoordeling achter door hiernaast op de button ‘Review schrijven’ te klikken.