Lidmaatschapsreglement

Lidmaatschapsreglement Leef3.nu

Artikel 1 Definities

1.1 Stichting Beweging 3.0, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 321 34 360.

1.2 Leden en lidmaatschap, dienen te worden gelezen als ‘contribuanten’ en ‘contribuant schap’.

1.3 Leef3.nu, is door Beweging 3.0 ingesteld en heeft als taak haar leden diensten te bieden op het gebied van ‘gezondheid’, ‘gemak’, ‘sociaal’ en ‘veiligheid’. Leden kunnen gebruik maken van de kortingen die Leef3.nu met haar leveranciers heeft afgesproken.

1.4 Lidmaatschapspakket, is het pakket van diensten, producten en evt. bijbehorende kortingen, zoals dit door Leef3.nu aan haar leden wordt aangeboden.

1.5 Lid, is degene die voldoet aan de eisen van het lidmaatschap van Leef3.nu.

Artikel 2 Aanmelding voor lidmaatschap

2.1 Iedere persoon van 18 jaar en ouder, woonachtig in het werkgebied van Beweging 3.0 (gemeente: Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Soest, Woudenberg en Nijkerk) en omstreken kan zich aanmelden als lid.

2.2 Het lidmaatschap geldt ook voor degenen die behoren tot het huishouden van het lid, op voorwaarde dat de contributie is voldaan. Als de contribuant verhuist naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum van Beweging 3.0 wordt deze gratis individueel lid. Dit geldt voor de gehele termijn dat de contribuant woonachtig is in een verpleeghuis of woonzorgcentrum van Beweging 3.0. Het oude (betaalde) lidmaatschap wordt vanaf dat moment in overleg met een medewerker van de backoffice van Leef3.nu overgezet op een van de overige leden van het huishouden.

2.3 Iedere persoon van 18 jaar en ouder, niet woonachtig in het werkgebied van Beweging 3.0 kan zich aanmelden als lid. In dit geval kan gebruik worden gemaakt van een selectie van diensten en producten waarvoor Leef3.nu landelijke beschikbaarheid heeft geregeld. Welke diensten en producten dit zijn, is te lezen op de website van Leef3.nu.

2.4 Aanmelding bij Leef3.nu kan via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Artikel 3 Inhoud lidmaatschap

3.1 De doelen van Leef3.nu met betrekking tot het lidmaatschap zijn onder andere:

  • het beoordelen en selecteren van diensten c.q. dienstverleners in het kader van het lidmaatschapspakket;
  • het transparanter maken van het aanbod van diensten die aansluiten bij de behoeften van leden van Leef3.nu;
  • het verstrekken van informatie aan leden van Leef3.nu over producten en diensten die voor hen interessant zijn; en
  • het laten profiteren van leden van Leef3.nu van kortingen en aanbiedingen, onder meer door direct marketing acties.

3.2 Het lidmaatschap geldt voor alle diensten, producten, arrangementen, en voordelen van Leef3.nu en wordt aangeduid als het lidmaatschapspakket.

3.3 Leef3.nu bepaalt de inhoud en samenstelling van het lidmaatschapspakket.

3.4 Leef3.nu informeert de leden over de wijziging van het lidmaatschapspakket via de website. De inhoud van het lidmaatschapspakket kan op ieder moment op de website worden geraadpleegd.

3.5 Het lid ontvangt per kalenderjaar een ledenpas

Artikel 4 Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar

4.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar, waarbij het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd.

Artikel 5 Hoe kunt u uw lidmaatschap opzeggen

5.1 Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, stuur dan uw opzegging onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer per post of per e-mail. Of bel ons via nummer 033 – 469 23 23. Uw opzegging moet vóór 15 november bij ons binnen zijn.

5.2 U blijft lid tot het einde van het lopende kalenderjaar. Het restant van het betaalde abonnementsgeld over het lopende kalenderjaar betalen we niet terug.

Artikel 6 Hoe betaalt u uw contributie

6.1 U betaalt uw contributie jaarlijks vooruit.

6.2 U kunt per automatische incasso of door middel van overboeking betalen. Leef3.nu heeft een voorkeur voor betaling per automatische incasso.

6.3 We kunnen de contributie en/of voorwaarden van het lidmaatschap per 1 januari wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 1 december gepubliceerd op de website www.leef3.nu.

Artikel 7 Niet tijdig betalen van de contributie

7.1 Het lid dient de contributie tijdig te betalen aan Leef3.nu. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling ontvangt u van Leef3.nu een aanmaning. Bij te late betaling hebben wij het recht wettelijke rente te berekenen. Daarnaast brengen wij u de incassokosten in rekening.

7.2 Het lidmaatschap is in ieder geval van rechtswege beëindigd, zonder enige schriftelijke opzegging door Leef3.nu, in het geval dat na 30 dagen na de 2e aanmaning de verschuldigde lidmaatschapscontributie niet is voldaan. Leef3.nu is in dat geval bevoegd de verkregen kortingen en gratis verstrekkingen alsnog bij het desbetreffend lid in rekening te brengen.

7.3 In geval van niet betaling van de contributie vervalt het recht op het Leef3.nu lidmaatschapspakket.

Artikel 8 Ledenpas

8.1 Elk huishouden met een lidmaatschap van Leef3.nu ontvangt in december van het jaar de ledenpas met een verzoek tot betaling van de contributie. Deze ledenpas dient op verzoek getoond te worden bij afname van diensten, producten, kortingen of voordelen.

Artikel 9 Wijziging adresgegevens

9.1 Het lid is verplicht bij wijziging van de adresgegevens dit schriftelijk, per e-mail of telefonisch te melden aan Leef3.nu.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Leef3.nu treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een leverancier van diensten of producten, met wie Leef3.nu een samenwerking is aangegaan.

10.2 Het lid geeft zelf opdracht aan de leverancier van diensten of koopt zelf een product bij de leverancier.

10.3 De leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van zijn werkzaamheden/diensten en/of voor het leveren van een deugdelijk product.

10.4 Leef3.nu is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden/geleverde diensten en/of producten van de leveranciers of derden.

Artikel 11 Privacy

11.1 Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

Artikel 12 Klachten

12.1 In het geval een lid niet tevreden is over de dienstverlening van Leef3.nu of de leverancier, en het lid samen met Leef3.nu of de leverancier niet tot een oplossing komt, kan het lid een klacht indienen bij Leef3.nu.

Artikel 13 Slot

13.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Leef3.nu.

 

Dit lidmaatschapsreglement is voor het laatst aangepast op 7 september 2020