Privacyverklaring

Het lidmaatschap van Leef3.nu biedt u voordelen zodat u op een zo aangenaam mogelijke wijze thuis kunt wonen. Om deze voordelen te kunnen bieden heeft Leef3.nu gegevens van u nodig. Daar gaan we zorgvuldig mee om, Leef3.nu verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG geeft o.a. aan dat wij de verantwoordelijkheid hebben u te informeren wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Dat doen we via deze privacyverklaring waarin we aangeven welke persoonsgegevens we verwerken, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt, aan wie we de gegevens verstrekken en hoe lang we die bewaren. Ook staat in deze privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u die kunt uitoefenen.

Welke gegevens verwerken we van u?
De persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben en gebruiken, krijgen we alléén van uzelf. Bij het afsluiten van het lidmaatschap of zodra u contact met ons opneemt voor bijvoorbeeld onze diensten. Als onderdeel van het lidmaatschap ontvangt u jaarlijks het magazine van ons.

Ook verwerken we gegevens van u indien u ingeschreven bent op onze digitale nieuwsbrief. Uw gegevens gebruiken we alléén om deze nieuwsbrief periodiek te kunnen sturen. U kunt ook zich altijd weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

Wat doen we met uw gegevens?
De gegevens die wij van u hebben, gebruiken we voor het uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor het lidmaatschap, het beantwoorden van uw vragen en verzoeken en het leveren van de diensten.

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot de computerprogramma’s en dossiers.

Leveranciers van computerprogramma’s en/of uitbestede dienstverlening
Zowel voor het opzetten en beheer van deze website als voor haar bedrijfsvoering maakt Leef3.nu gebruik van computerprogramma’s. In bepaalde gevallen is dienstverlening waarbij persoonsgegevens verwerkt wordt uitbesteed aan leveranciers. Voor het uitvoeren van hun werkzaamheden zijn persoonsgegevens toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers.

Met deze leveranciers hebben we conform de AVG een verwerkersovereenkomst afgesloten waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Leef3.nu zelf. Ook hebben we afgesproken dat de gegevens alléén binnen de Europese Unie worden verwerkt.

Social share buttons
Indien u gebruik maakt van een share button (Facebook/Twitter) op de website van Leef3.nu wordt u doorgeleid naar de betreffende website. Op deze websites geldt de door hen gehanteerde privacyverklaring; Leef3.nu draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Overige doorgifte
Voor het leveren van diensten aan u werken we nauw samen met partners. Zij ontvangen alléén persoonsgegevens van ons nadat u ons daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
Soms gebruiken we uw gegevens om u in staat te stellen van een ledenkorting op een product of dienst te profiteren. Dat doen we bijvoorbeeld door het toezenden van deze aanbieding per post of per e-mail. Soms schakelen we derden in voor de verzending van deze aanbieding. Met deze derden is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarmee we de derden verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Leef3.nu zelf. Leef3.nu deelt de gegevens niet met de aanbieder van de dienst, behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Indien uw lidmaatschap bij Leef3.nu is beëindigd, gebruiken we uw persoonsgegevens nog voor de administratieve afhandeling en wettelijke verplichtingen voor maximaal 2 jaar.

Na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigen we alle individuele persoonsgegevens. Daarna kunnen we gegevens nog slechts voor statistische doeleinden gebruiken, maar deze gegevens zijn niet meer herleidbaar tot personen.

Wat zijn uw rechten?
De AVG geeft u als persoon uitgebreide rechten om in te zien welke gegevens Leef3.nu van u verwerkt, te verbeteren als ze niet juist zijn of over te laten dragen naar andere personen of organisaties. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken uw gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens, binnen de wettelijke verplichting die Leef3.nu heeft.

Om gegevens in te zien kan contact opgenomen worden met ons op 033 – 469 23 23. Bij uitgebreidere vragen verwijzen we u door naar de Functionaris Gegevensbescherming.

Vragen of klachten?
Leef3.nu is een activiteit van Beweging 3.0. De verwerkersverantwoordelijke is Stichting Zorg 3.0, handelend onder de naam ‘Beweging 3.0’, in deze privacyverklaring genoemd Beweging 3.0, Postbus 2633, 3800 GD Amersfoort. Bezoekadres Computerweg 6, 3821 AB te Amersfoort. Tel. 033 – 469 20 20.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of hoe Leef3.nu met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Beweging 3.0. Stuur een mail naar FG@Beweging3.nl of een brief naar Beweging 3.0, T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 2633, 3800 GD Amersfoort.

Indien u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van Beweging 3.0. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 september 2020