Veranderingen bij Leef3.nu

Leef3.nu is in beweging. De komende tijd vinden er bij Leef3.nu veranderingen plaats die zowel aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving als op de veranderingen die bij Beweging 3.0, waar Leef3.nu een onderdeel van is, plaatsvinden.

Achtergrond van de veranderingen bij Leef3.nu

  • Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Enerzijds omdat zij dit zelf graag willen, anderzijds als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar voor publiek gefinancierde zorg en moeten mensen meer zelf betalen. Langer thuis wonen kan daarom leiden tot een toenemende vraag naar private dienstverlening
  • Mensen willen hun eigen leven leiden, met voor hen belangrijke relaties, op de door hen gekozen plek, in alle fasen van hun bestaan. Soms hebben zij daarbij ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid en (sociale) activiteiten. Naarmate mensen ouder worden zal die behoefte aan ondersteuning toenemen
  • De rol van mantelzorgers en informele zorgverleners wordt steeds belangrijker bij ouderen die thuis wonen. Ook zij kunnen behoefte hebben aan ondersteuning
  • De traditionele sociale verbanden lijken verdwenen en mensen gaan op zoek naar nieuwe gemeenschappen, waarbij het accent komt te liggen op de directe woonomgeving, de eigen straat, de eigen wijk. Daarnaast nemen digitale netwerken een steeds belangrijker plaats in. Professionals moeten zich heroriënteren op de ondersteuning van cliënten en de inbreng van vrijwilligers en familie daarbij

De uitdaging voor Leef3.nu is om in deze nieuwe context (betaalbare) ondersteuning en diensten aan te reiken die:

  • aansluiten bij het leven van mensen en hun leefomgeving
  • versterken wat mensen zelf en/of samen (nog) kunnen
  • netwerken in de samenleving met elkaar verbinden

Arrangementen en buurtondernemingen; diensten voor ouderen maar ook voor mantelzorgers
Tot op heden legde Leef3.nu de nadruk op de bemiddeling van diensten die erop gericht zijn het leven van ouderen aangenamer te maken. Uiteraard blijft Leef3.nu deze diensten aanbieden; het aantal leveranciers zal dit jaar naar verwachting verder groeien. De ambities van Leef3.nu reiken echter verder. Leef3.nu wil dichter bij de mensen komen. Niet alleen in contact treden met vitale ouderen die nog midden in het leven staan, maar ook met kwetsbare ouderen die het moeilijker hebben en meer aandacht verdienen. Daarbij betrekken we steeds meer het sociale netwerk van ouderen – zoals buren, familie en vrienden – en leggen verbindingen met organisaties die kunnen voorzien in behoeftes van ouderen. Voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers.

Dit houdt ondermeer in dat we naast de bemiddeling in diensten ook arrangementen (dienstenpakketten) gaan aanbieden op het gebied van gezondheid, sociaal, gemak en veiligheid, om zodoende aangenaam en comfortabel leven in de eigen omgeving beter te kunnen ondersteunen. Daarnaast willen we dichterbij cliënten, leden en buurtbewoners komen te staan door middel van buurtondernemingen. In de buurtonderneming gaan buurtbewoners, professionals en ondernemers samenwerken aan zaken die zij van belang vinden in hun buurt. Dat kan van alles zijn. Van een ontmoetingsplaats waar gezellig een kopje koffie gedronken kan worden tot bijvoorbeeld een workshop fotografie of cursus EHBO. In elke buurt liggen de behoeften anders, iedere buurtonderneming wordt dus ook verschillend.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van arrangementen en buurtondernemingen. Zodra deze concretere vormen aannemen zullen wij u hier over informeren.